Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ weer behaald!

Keurmerk certificaat 2022

 

We hebben het keurmerk weer behaald van ‘Kwaliteit laat je zien’. In de link hierboven staat het certificaat.
Elke 3 jaar krijgen we bezoek van een onafhankelijke auditor, en werken wij achter de schermen hard om aan alle eisen te voldoen. Geert en Corlene hebben de audit dit jaar van Paulien overgenomen en verzorgd. Natuurlijk vinden wij goede kwaliteit en veilige zorg erg belangrijk, maar de eisen en regelgeving worden alleen maar meer en intensiever.
Wij zijn dan ook blij dat alle extra kantooruren en inzet ook weer worden beloond met het certificaat. 

Doelstelling en inhoud Kwaliteitswaarborg Zorgboerderijen

Het systeem wil zorgboeren ondersteunen bij het zichtbaar maken van dat wat ze op hun bedrijf te bieden hebben aan begeleiding en zorg. De cliënt en de zorgpartners weten dan hoe de zorg en begeleiding eruit zien op de zorgboerderij. Ze kunnen dan bepalen of het aanbod past bij hun doelstellingen.

Wettelijke vereisten

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt dat een ieder die zorg verleent aantoonbaar aan de kwaliteit werkt en daar jaarlijks verslag van doet. De AWBZ-toelating vraagt ook om getoetste kwaliteit. Daarnaast eist de ARBOwet dat iedere (agrarische) onderneming een risico inventarisatie uitvoert. Ook de verzekeraars vragen om veiligheidsmaatregelen en kwaliteitsborging om de risico’s te beperken en de premies betaalbaar te houden. Allemaal redenen voor de zorgboer om aan kwaliteit te werken. Bovendien maakt het de zorgboer nog meer bewust waar het bij de zorgverlening aan kwetsbare mensen om gaat. Kwaliteitsbeleid is tevens een hulpmiddel om aan de zorgvragers, hun ouders en instellingen te laten zien wat zorg met kwaliteit op de boerderij voorstelt.

Evaluatie, wat houdt het in?

De zorgboer stelt zelf zijn kwaliteitssysteem op. De voorwaarden waaraan hij moet voldoen om geregistreerd te worden, zijn vastgelegd in het Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen. Zijn alle voorwaarden aantoonbaar geregeld, dan volgt officiële registratie. Deze registratie hebben wij al sinds 2007. Iedere zorgboer die geregistreerd wil blijven stuurt jaarlijks een verslag naar Federatie Landbouw en Zorg. In dit verslag moet worden beschreven hoe de goede voornemens zijn uitgevoerd. Ook dit jaarverslag wordt getoetst.

Keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’

De kwaliteit op het bedrijf in de praktijk moet ook worden getoetst. Via Federatie Landbouw en Zorg nodigt de zorgboer een onafhankelijk beoordelaar uit. Deze bezoekt het bedrijf en toetst of het ingevulde kwaliteitssysteem effectief operationeel is. Bij positief resultaat wordt dan het keurmerk verleend. Deze toetsing dient eens in de drie jaar uitgevoerd te worden.

Met deze aanpak van evaluatie gevolgd door een externe toetsing behouden de zorgboeren het initiatief. Zij laten zien dat zij zelf aan hun kwaliteitsborging werken. Dit wordt door de zorgvragers en de overheid als zeer waardevol gezien.

Wie verleent het keurmerk?

Federatie Landbouw en Zorg verleent het keurmerk en laat de evaluatie van de kwaliteitssystemen, de beoordeling van de jaarverslagen en de organisatie van de audits door een onafhankelijke organisatie uitvoeren.

Wat betekent het keurmerk voor de deelnemende zorgboeren?

Deelnemende zorgboeren die gebruik maken van het kwaliteitssysteem zijn direct aangesloten bij de landelijke klachtencommissie voor deelnemers van zorgboerderijen. Met het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’ voldoen de zorgboeren aan:

  • Kwaliteitswet zorginstellingen
  • ARBO wet
  • Wet klachtenrecht
  • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wet medezeggenschap van cliënten zorginstellingen